แผนพัฒนาเทศบาล

แผนพัฒนาเทศบาล


ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน.pdf

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองบัวใหญ่.pdf

ส่วนที่ 3 นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ-.pdf

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ.pdf

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต.pdf

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ.pdf

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง.pdf

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ.pdf

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf

บัญชีครุภัณฑ์.pdf

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล.pdf

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570).pdf