ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบัวใหญ่ดูทั้งหมด

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับประชาชนที่มาซื้อของในตลาด

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชนที่มาซื้อของในตลาด ในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจต่างๆของหน่วยงาน ได้แก่ งานจัดหางานในประเทศ งานจัดหางานต่างประเทศ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว งานแนะแนวอาชีพ และงานคุ้มครองคนหางาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองบัวใหญ่ดูทั้งหมด