ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบัวใหญ่ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆดูทั้งหมด

คำสั่งอำเภอบัวใหญ่

1.คำสั่งอำเภอบัวใหญ่ ที่381/2564 เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 2. คำสั่งอำเภอบัวใหญ่ ที่382/2564 เรื่อง ตั้งจุดตรวจทางเข้าออกหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองบัวใหญ่ดูทั้งหมด