Standard Post with Image

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ ตลอดเดือนพฤษภาคม เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เรื่อง การรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง การรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ (กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 5) อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ผลการประชุมศูนย์ปฎิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2564

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ผลการประชุมศูนย์ปฎิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดธิดาหญิงกล้า

อ่านต่อ