Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 35/2563

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 34/2563

อ่านต่อ
Standard Post with Image

เรื่อง ขอขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง บริการรับชำระค่านำ้ประปาในวันหยุดราชการ

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงและขยายทางเดินพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมรอบสระใหญ่

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง การประมูลจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล

อ่านต่อ