Standard Post with Image

ประกาศ เรื่อง การปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง การปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เรื่อง กำหนดการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลป้าย เพื่อจัดเก็บภาษีประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง กำหนดการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลป้าย เพื่อจัดเก็บภาษีประจำปี 2565 อ่านต่อ
Standard Post with Image

คำสั่งอำเภอบัวใหญ่

1.คำสั่งอำเภอบัวใหญ่ ที่381/2564 เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 2. คำสั่งอำเภอบัวใหญ่ ที่382/2564 เรื่อง ตั้งจุดตรวจทางเข้าออกหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุโซนร้อน“ไลออนร็อก”" ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 08 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการนำร่องเร่งด่วน 10 จังหวัดโครงการยื้อแย่งชีวิตมนุษย์กลับคืน

ประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการนำร่องเร่งด่วน 10 จังหวัดโครงการยื้อแย่งชีวิตมนุษย์กลับคืนภายใต้โครงการ รักเหนือรัก ในระดับศีล5 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 อ่านต่อ
Standard Post with Image

คำสั่งอำเภอบัวใหญ่

1.คำสั่งอำเภอบัวใหญ่ ที่ 376/2564 เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด บ้านโนนพลวง หมู่ที่ 2 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 2.คำสั่งอำเภอบัวใหญ่ เรื่อง ตั้งจุดตรวจทางเข้าออกหมู่บ้าน เพื่อป้องกัน และ อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนห้ามผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่ายสินค้า อ่านต่อ
Standard Post with Image

การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

อ่านต่อ