Standard Post with Image

การแบ่งสายการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล บัวใหญ่เกมส์ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศคณะอนุกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามโครงการผลักดันการส่งออกนำ้มันปาล์ม

ประกาศคณะอนุกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกนำ้มันปาล์มตามโครงการผลักดันการส่งออกนำ้มันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2564 อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศกองการประปา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศกองการประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง แก้ไขประกาศการประกวดแอโรบิกด๊านซ์ ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ.1442)

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ.1442) (ฉบับที่2) อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง หยุดจ่ายนำ้ประปาชั่วคราว

อ่านต่อ
Standard Post with Image

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ อ่านต่อ