Standard Post with Image

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญแห่งสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบัวใหญ่

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดิน

ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในพื้นที่อื่นต่อไป อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึงบัวใหญ่ ถนนเทศบาล 7 (ด้านทิศตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึงบัวใหญ่ ถนนเทศบาล 7 (ด้านทิศตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึงบัวใหญ่ ถนนเทศบาล 7 (ด้านทิสตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึงบัวใหญ่ ถนนเทศบาล 7 (ด้านทิสตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ขอความร่วมมืองดออกนอกเคหะสถาน

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ขอความร่วมมืองดออกนอกเคหะสถานภายหลังเวลา 22.00 นาฬิกา จนถึงเวลา 04.00 นาฬิกาของวันถัดไป อ่านต่อ