Standard Post with Image

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร พร้อมเวทีการแสดง (ครั้ง2) อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองบัวใหญ่ ระยะที่ อ่านต่อ
Standard Post with Image

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ
Standard Post with Image

โครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย "เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยพิบัติ"

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ
Standard Post with Image

การกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารศาลหลักเมืองบัวใหญ่ ระยะที่ ๑ (ครั้งที่ ๒)

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองบัวใหญ่ ระยะที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ

อ่านต่อ
Standard Post with Image

การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๓๐.๐๐ x ๑๐๐ เมตร

อ่านต่อ