Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู็สู่ชุมชนครั้งที่ 25/2563

อ่านต่อ
Standard Post with Image

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองไข่นำ้

ประกาศเทศบาลหนองไข่นำ้ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เรื่อง การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2563(ฮ.ศ..1441)ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2563(ฮ.ศ..1441)ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่5

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่5 ของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ แก้ไขครั้งที่ 1 อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศอำเภอบัวใหญ่ เรื่อง การดำเนินการแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบ สด.35)

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์ โครงการ "เดิน กิน ชิม เที่ยว"

ด้วยเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่และสถานีตำรวจภูธรบัวใหญ่ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมถนน "เดิน กิน ชิม เที่ยว" ในทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนนิเวศรัตน์ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งยืนยันการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ให้ผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441) แจ้งยืนยันการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (ฉบับที่ 2) อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441)

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441) อ่านต่อ
Standard Post with Image

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประธานชุมชน) ในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างศาลจังหวัดบัวใหญ่กับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำนาจศาลจังหวัดบัวใหญ่ อ่านต่อ