Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2564

อ่านต่อ
Standard Post with Image

เรื่อง การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์และป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์และป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อ่านต่อ
Standard Post with Image

คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยฯ เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVCเป็นการชั่วคราว

คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 5/2563 เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว อ่านต่อ
Standard Post with Image

คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยฯ เรื่อง งดให้บริการฆ่าเชื้อโรคด้วยอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั

คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่6/2563 เรื่อง งดให้บริการฆ่าเชื้อโรคด้วยอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว อ่านต่อ
Standard Post with Image

เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์เสนอบริการไปรษณีย์ไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

อ่านต่อ
Standard Post with Image

เรื่อง แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านต่อ