ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม