ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ.xls

ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 1.xlsx

ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 2.xlsx

ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร.xls

ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม.xls

ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข.xlsx

ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ชุด6.1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน.xlsx

ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ชุด6.2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.xls

ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ชุด6.3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานบริหารงานทั่วไป.xls

ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ชุด6.4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานการพาณิชย์.xlsx

ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา.xls

ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี.xls

ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน.xls

ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.xlsx

ผ02-1 บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพ อปท.xls

ผ 03 บัญชีครุภัณฑ์.xls