ข้อมูลพื้นฐาน

แผนผังการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองบัวใหญ่

แผนผังองค์กร.pdf

ข้อมูลผู้บริหาร

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบัวใหญ่.pdf

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองบัวใหญ่

อำนาจหน้าที่พรฎ.จัดตั้งเทศบาลตำบลบัวใหญ่.pdf

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง.pdf

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่-อปท.-พ.ศ.2542-pdf.pdf

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13.pdf

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14.PDF

แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1.xls

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศึกษา_11.xlsx

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศึกษา_21.xlsx

ยุทธศาสตร์ที่ 3.xls

ยุทธศาสตร์ที่ 4.xls

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สาธารณสุขฯ.xlsx

ยุทธศาสตร์ที่6ชุด6.1_แผนงานเคหะและชุมชน1.xlsx

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ชุด6.2_แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา1.xls

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ชุด6.3_แผนงานบริหารงานทั่วไป1.xls

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ชุด6.4_แผนงานการพาณิชย์1.xlsx

ยุทธศาสตร์ที่ 7.xls

ยุทธศาสตร์ที่ 8.xls

ยุทธศาสตร์ที่ 9.xls

ยุทธศาสตร์ที่ 10.xlsx

ผ_03_แผน_61-65_ครุภัณฑ์1.xls

โครงการที่เกินศักยภาพ_อปท..xls

แผนพัฒนาเทศบาล

ปก,_คำนำ,_สารบัญ_แผน_5_ปี_61-65.docx

ส่วนที่_1_แผน_5_ปี_61-65.docx

ส่วนที่_2_แผน_5_ปี_61-65.docx

ส่วนที่_3_แผน_5_ปี_61-65.docx

ส่วนที่_4_แผน_5_ปี_61-65.docx