การส่งเสริมความโปร่งใส05. การส่งเสริมความโปร่งใส

 43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน