การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณพนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ พ.ศ.2564.pdf

หนังสือว่ากล่าวตักเตือน

ประกาศใช้แผนอัตรากำลังและรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล,การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ.pdf

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่.pdf

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://drive.google.com/drive/folders/14dbWU25Pt91J3mGQ_6C-zJcup0fYHq8C?usp=sharing

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานข้อมูลอัตรากำลัง ประจำงวดเดือนมิถุนายน 2563.pdf

ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566.pdf