การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://www.buayaicity.go.th/th/policy/view/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93/21

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

แผนการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับรายจ่ายจริง (1).pdf

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ_พ.ศ.2563 (1).pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 6 เดือนแรกของปี 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563.pdf