การบริหารงาน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการขออนุญาตก่อสร้าง.pdf

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี 2564.pdf

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบ 6 เดือน.pdf

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบ 1 ปี.pdf

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสาร.pdf

แผ่นพับคู่มือ.pdf

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

https://drive.google.com/drive/folders/18_MWaxDUzl_MKa5gC3YBM1j69b55oGkQ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบัวใหญ่.pdf

E-Service