พรบ.อำนวยความสะดวก

https://drive.google.com/open?id=18_MWaxDUzl_MKa5gC3YBM1j69b55oGkQ