รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.pdf

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496.pdf

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539.pdf

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542.pdf

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.pdf

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562.pdf

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510.pdf

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534.pdf

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547.pdf

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535.pdf