สำนักปลัดเทศบาล

                       สำนักปลัดเทศบาล

                                  

                         สำนักทะเบียนท้องถิ่น

                            

                    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                      

                               งานเทศกิจ