สมาชิกสภาเทศบาล

สภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่

นายภาคภูมิ  สันติวีระวงศ์
ประธานสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่

โทรศัพท์ : 081-5791899
นายจักรกฤช  กรเพชรปาณี
รองประธานสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่

โทรศัพท์ : 081-5933366
นายธวัชชัย  จินตวัฒนกุล
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่

โทรศัพท์ : 084-9585544

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เขต 1 

นายโอฬาร  เจษฎาจินต์
โทรศัพท์ : 085-7771144
นายเจษฎา  คุปติพงศ์กุล
โทรศัพท์ : 081-8771100
นายจักรกฤช  กรเพชรปาณี
โทรศัพท์ : 081-5933366
นายภาคภูมิ  สันติวีระวงศ์
โทรศัพท์ : 081-5791899
นางต๋อย  พุทธอารักษ์วงศ์
โทรศัพท์ : 089-9470601
นายณัฐพล  จินดาอรุณโรจน์
โทรศัพท์ : 065-5987897

                   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เขต 2                   

นางสหรัตน์  เกียรติบัวใหญ่
โทรศัพท์ : 084-8885566
นายณัฏฐ์ภัทร  คุ้มบัว
โทรศัพท์ : 082-1499740
นายธวัชชัย  ตรีวิวัฒน์กุล
โทรศัพท์ : 062-8914944

นายสราวุธ  นวลพลกรัง
โทรศัพท์ : 085-3079233
                 

นายธวัชชัย  จินตวัฒนกุล
โทรศัพท์ : 084-9585544


นางแคทรียา  แย้มเพ็ชร์
โทรศัพท์ : 096-0539287

                                                สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เขต 3

นางละออ  เกาะด่านกลาง
โทรศัพท์ : 087-2462232
นายธีรภัทร  ตัถยาธิคม
โทรศัพท์ : 098-0166101
นางบุบผา  สิงหราช
โทรศัพท์ : 092-8822247
ร.ต.ต.ทวนทอง  คลังอาวุธ
โทรศัพท์ : 084-0354835

นายชาญชัย  สุวรรณพิทักษ์
โทรศัพท์ : 080-7994609

นายกรานต์  พานิชอัตรา
โทรศัพท์ : 089-8477655