สมาชิกสภาเทศบาล

                            สมาชิกสภาเทศบาล


                            นายธวัชชัย   ตรีวิวัฒน์กุล
                        ประธานสภาเทศบาล
                         นางสาวเพลินพิศ  ดีโสภามาตร
                     รองประธานสภาเทศบาล


                                                                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

                นายสิทธิโชค   ลิ้มสุวัฒน์                นายอมร   วีรชาติยานุกูล                 นายจักรกฤช   กรเพชรปาณี


                                 นายชัชภณ   เจษฎาจินต์                                   นายธนานพ   เทพเรียน

                                          

                                         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


               นางสหรัจน์   เกียรติบัวใหญ่                  นายสันติ   ประจิตร                นายประสิทธิ์   เทียบกลาง
                นายสุวรรณ   นรินทร์               นางต๋อย   พุทธอารักษ์วงศ์                 นายธวัชชัย   ตรีวิวัฒน์กุล


                                       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

              นางบุญเตือน   มูลทรา            นางสาวเพลินพิศ  ดีโสภามาตร              นายรักเกียรติ   อินทร์ชำนาญ

                              ร.ต.ต.ทวนทอง   คลังอาวุธ                                  นายบุญเริง   นวลสีดา