นายกเทศมนตรีและคณะ

                   นายกเทศมนตรีและคณะ ฯ


                                                                                          


นายนิพนธ์  ลิ้มวงศ์ยุติ
นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่
                                                                         
                 นายทรงเกียรติ   ลิ้มวงศ์ยุติ                           รองนายกเทศมนตรี
                นายเจษฎา   คุปติพงษ์กุล                               รองนายกเทศมนตรี
                    นายสมมาศ   นัยวิกุล                                   รองนายกเทศมนตรี                 นายโกมินทร์   มงคลปัญญา
                  เลขานุการนายกเทศมนตรี
                   นางละออ   เกาะด่านกลาง
                   เลขานุการนายกเทศมนตรี
                    นายอนิรุทธ   ทองจันทร์
                    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น