นายกเทศมนตรีและคณะ

                                       


นางสุเนตร  ศิลปชัยเดช
นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

โทรศัพท์ : 081-8785225

ดร.สิทธิโชค  ลิ้มสุวัฒน์
รองนายกเทศมนตรี

โทรศัพท์ : 081-8771600
นายอำนวย  ปราณีตพลกรัง
รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 089-8452258
นางบุญเตือน  มูลทรา
รองนายกเทศมนตรี

โทรศัพท์ : 062-9825615
นางสาวเพลินพิศ  ดีโสภามาตร
เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทรศัพท์ : 095-6135062
นายประสิทธิ์  ตั้งสันติถาวร
เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทรศัพท์ : 093-4127447
นางคมคาย  ภิญโญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

โทรศัพท์ : 098-2260774