News


ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเชื่อมระหว่างถนนหนองม่วง ๑ และถนนสุรนารี ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Related Posts: