Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่การก่อสร้างทางวิ่งออกกำลังกาย-ทางจักรยานรอบบึงบัวใหญ่และรอบเกาะกลางบึงบัวใหญ

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Priter แบบแคร่ยาว โดยวิธ

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง โดย

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง โดย

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเชื่อมถนนเทศบาล ๑ (ทัพห

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมประตูเหล็กล้อเลื่อน ทางเข้าสถานที่กำจัดขย

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน ๑ เครื่อง

อ่านต่อ