Standard Post with Image

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร พร้อมเวทีการแสดง (ครั้ง2) อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองบัวใหญ่ ระยะที่ อ่านต่อ
Standard Post with Image

การกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารศาลหลักเมืองบัวใหญ่ ระยะที่ ๑ (ครั้งที่ ๒)

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองบัวใหญ่ ระยะที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ

อ่านต่อ
Standard Post with Image

การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๓๐.๐๐ x ๑๐๐ เมตร

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอรกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอรกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมเวทีการแสดงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอรกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอรกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมเวทีการแสดงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล้กขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมต

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อ่านต่อ