Standard Post with Image

เรื่อง ขอขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง บริการรับชำระค่านำ้ประปาในวันหยุดราชการ

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง การประมูลจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ประมูลราคาขายรถตู้ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คัน

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ประมูลราคาขายรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ แก้ไขครั้งที่ 2

อ่านต่อ