Standard Post with Image

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเทศบาล 3(บ้านหนองม่วง) จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยนายนิพนธ์ ลิ้มวงศ์ยุติ นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พบปะกับผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองรับทราบแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขการศึกษาของโรงเรียนต่อไป อ่านต่อ
Standard Post with Image

ทดสอบสารเคมีในน้ำประปา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ลิ้มวงศ์ยุติ นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่กองการประปา ได้ทดสอบสารเคมีในน้ำประปาที่ผลิตได้ เพื่อเร่งปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาต่อไป อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประชุม อพปร.

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2562 ณ หอประชขุมเทศบาลเมืองบัวใหญ่ โดยมีนายสมมาศ นัยวิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดการประชุม อ่านต่อ
Standard Post with Image

โครงการอบรมฝึกทักษะป้องกันการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองบัวใหญ่โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมฝึกทักษะป้องกันการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบัวใหญ่และสวนน้ำเมืองคง จ.นครราชสีมา ให้แก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ที่ว่ายน้ำไม่เป็น อายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 80 คนเพื่อให้เด็กมีความรู้ มีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำตามหลัก ตะโกน โยน ยื่นและการลอยตัวในน้ำ โดยมีท่านนิพนธ์ ลิ้มวงศ์ยุติ นายกเทศมนตรีเป็นประธาน ,ท่านไพโรจน์ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่เป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรจากโรงพยาบาลบัวใหญ่,มูลนิธิคุณธรรมการกุศลบัวใหญ่และรื่นจิตอาสา อ.คง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๘ เทศบาลเมืองบัวใหญ่

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อ่านต่อ
Standard Post with Image

อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพอสม.

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. เทศบาลเมืองบัวใหญ่โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพอสม. ครั้งที่4/2562 เพื่อให้ความรู้แก่อสม.เรื่อง โรควัณโรค ,อสม.4.0 ,แนวทางการจัดทำทะเบียนสุนัข-แมวเพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อ่านต่อ