Standard Post with Image

ประกาศ เรื่อง การปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง การปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศ เรื่อง กำหนดการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลป้าย เพื่อจัดเก็บภาษีประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง กำหนดการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลป้าย เพื่อจัดเก็บภาษีประจำปี 2565 อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 1. เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระบบบำบัดนำ้เสียรวม 2. เรื่อง ขอความร่วมมือบำบัดนำ้เสีย 3. เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวังแหล่งนำ้สาธารณะ 4. เรื่อง การรณรงค์ให้ครัวเรือน สถานประกอบการเชื่อมท่อระบายนำ้เสียเข้าสู่ท่อระบายนำ้ของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนบัวใหญ่ ๒ (ทั้งสอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนบัวใหญ่ ๒ (ทั้งสองฝั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง การแจ้งเตือนภัยร่องมรสุมที่อาจก่อให้เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง การหยุดจ่ายนำ้ประปาเป็นการชั่วคราว

อ่านต่อ