Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2567

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์ กองการประปา จะทำการออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 17-27 มิถุนายน 2567

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567 อ่านต่อ
Standard Post with Image

ข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบัวใหญ่

ข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านต่อ
Standard Post with Image

ข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบัวใหญ่

ข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านต่อ
Standard Post with Image

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2/2567

อ่านต่อ
Standard Post with Image

แบบรายงานการจัดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญา

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ