วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

" เมืองบัวใหญ่โฉมใหม่  ยกระดับคุณภาพชีวิต  ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า

เมืองแห่งการกีฬาและการท่องเที่ยว  เมืองแห่งประวัติศาสตร์  เมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน "