ประชากร

ประชากรจำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ  เดือน พฤษภาคม 2562  มีทั้งสิ้น 13,759 คน

เป็นชาย 6,597  คน เป็นหญิง 7,162 คน มีจำนวนบ้านเรือน 6,945 หลังคาเรือน