ประชากร

ประชากรจำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ  เดือน พฤษภาคม 2559  มีทั้งสิ้น 14,054

คน  เป็นชาย 6,808  คน เป็นหญิง 7,246 คน มีจำนวนบ้านเรือน 6,572 หลังคาเรือน