ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ มีพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมด 10.626 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 14,253 คน แบ่งเป็น 24 ชุมชน ซึ่งเขตการปกครอง อำเภอบัวใหญ่ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครราชสีมา 101 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม โดยพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ มีอยู่บริเวณรอบๆ เมืองออกไป มีการทำนา ทำสวน ปลูกพืชไร่และเลี้ยงสัตว์ โดยมีกลุ่มที่ประกอบพาณิชยกรรมอยู่ในชุมชนเมือง และมีการทำอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาล ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้ มีบทบาทที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของบัวใหญ่เป็นอย่างมาก

การบริหารงาน โดยผู้บริหารของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ มีกรอบนโยบายที่สำคัญ คือ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จารีตประเพณี การกีฬาและ นันทนาการ นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และเทศบาลเมืองบัวใหญ่เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่

แผนผังองค์กร.pdf
โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองบัวใหญ่

โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองบัวใหญ่.pdf

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายการบริหารและยุทธศาสตร์

นโยบายการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลเมืองบัวใหญ่1.pdf

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผ_02_ยุทธศาสตร์ที่_1.xls

ผ_02_ยุทธศาสตร์ที่_2_แผนงานการศึกษา_1.xlsx

ผ_02_ยุทธศาสตร์ที่_2_แผนงานการศึกษา_2.xlsx

ผ_02_ยุทธศาสตร์ที่_3.xls

ผ_02_ยุทธศาสตร์ที่_4.xls

ผ_02_ยุทธศาสตร์ที่_5_สาธารณสุข.xlsx

ผ_02_ยุทธศาสตร์ที่_6_ชุด6.1_แผนงานเคหะและชุมชน.xlsx

ผ_02_ยุทธศาสตร์ที่_6_ชุด6.2_แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.xls

ผ_02_ยุทธศาสตร์ที่_6_ชุด6.3_แผนงานบริหารงานทั่วไป.xls

ผ_02_ยุทธศาสตร์ที่_6_ชุด6.4_แผนงานการพาณิชย์.xlsx

ผ_02_ยุทธศาสตร์ที่_7.xls

ผ_02_ยุทธศาสตร์ที่_8.xls

ผ_02_ยุทธศาสตร์ที่_9.xls

ผ_02_ยุทธศาสตร์ที่_10.xlsx

ผ_03_แผน_61-65_ครุภัณฑ์.xls

ผ02-1_โครงการที่เกินศักยภาพ_อปท1.xls

แผนพัฒนาเทศบาล

ปก,_คำนำ,_สารบัญ_แผน_5_ปี_61-65.docx

ส่วนที่_1_แผน_5_ปี_61-65.docx

ส่วนที่_2_แผน_5_ปี_61-65.docx

ส่วนที่_3_แผน_5_ปี_61-65.docx

ส่วนที่_4_แผน_5_ปี_61-65.docx

แผนดำเนินงานประจำปี 

แผนการดำเนินงาน 2564.pdf

เทศบัญญัติงบประมาณ

หน้าปก-หน้า_100.pdf

หน้า101-200.pdf

หน้า_201-ประกาศ.pdf

ระบบเศรษฐกิจ

  1. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ /รายได้ประชากรในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประชาชนประกองอาชีพเกษตรกรรม พานิชยกรรมและอุตสาหกรรม

  2. การเกษตรกรรม พื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ จะอยู่บริเวณรอบๆเมืองออกไปภายในเขตเทศบาลมีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ทางทิศตะวันตก และทั่วๆไป มีการทำนา ทำสวน ปลูกพืชไร่และมีการเลี้ยงสัตว์มีกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมจากเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกอบด้วย

 • กลุ่มทำสบู่ นำ้ยาล้างจาน นำ้ยาล้างห้องนำ้ ชุมชนโคกสูงตะวันออก
 • กลุ่มทำดอกไม้จันทน์ ชุมชนบัวใหญ่
 • กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด ชุมชนบ้านจาน
 • กลุ่มทำนำ้ยาล้างจาน ชุมชนทุ่งสว่าง
 • กลุ่มทอผ้า ทอเสื่อกก ชุมชนดอนขุนสนิท
 • กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ ชุมชนหัวหนอง
 • กลุ่มทำขนม ชุมชนหนองขาม
 • กลุ่มเลี้ยงไก่เนื้อโคราช ชุมชนในเขตเทศบาล
 • กลุ่มปลูกดอกดาวเรือง ชุมชนในเขตเทศบาล
 • กลุ่มเลี้ยงไส้เดือน ชุมรมคนพิการ
 • กลุ่มเย็บจักร ชุมชนเมืองทอง
 • กลุ่มเย็บจักร ชุมนตะคร้อ
 • กลุ่มเพาะเห็ด ชุมชนนาเจริญ
 • กลุ่มสานเข่งปลาทู ชุมชนหัวหนองพัฒนา
 • กลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิค ชุมชนตะคร้อ

  3. การพาณิชยกรรม และบริการ

ประกอบการด้านพาณิชยกรรม

 • สถานีบริการนำ้มัน 4 แห่ง
 • ตลาดสด 3 แห่ง

ประกอบการเทศพาณิชย์

 • สถานธนานุบาล 1 แห่ง
 • โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง

ประกอบการด้านบริการ

 • โรงแรม 1 แห่ง จำนวนห้องพักรวม 30 ห้อง
 • รีสอร์ท 4 แห่ง
 • ธนาคาร 7 แห่ง
 • สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 230 แห่ง

   4. การอุตสาหกรรม ภายในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ประกอบด้วย โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กที่สำคัญคือโรงงานเย็บผ้า โรงงานทำขนม โรงพิมพ์ ฯลฯ อุตสาหกรรมเหล่านี้มีบทบาทที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของบัวใหญ่เป็นอย่างมาก

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งนำ้)

   1. แหล่งนำ้ดิบที่ใช้ผลิตนำ้ประปาและแหล่งนำ้ดิบสำรอง แหล่งนำ้ดิบ

 • ห้วยนำ้ลึก เก็บได้ 100,000 ลูกบาศก์เมตร
 • บึงบัวใหญ่ พื้นที่ 175 ไร่ เก็บนำ้ได้ 968,000 ลูกบาศก์เมตร
 • แหล่งนำ้ดิบที่สวนเฉลิมพระเียรติ เก็บนำ้ได้ 150,000 ลูกบาศก์เมตร
 • บึงบัวหลวง พื้นที่ 200 ไร่ เก็บนำ้ได้ 1,409,600 ลูกบาศก์เมตร

       (ที่มา กองการประปา : พฤษภาคม 2562)