ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ มีพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมด 10.626 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 14,253 คน แบ่งเป็น 24 ชุมชน ซึ่งเขตการปกครอง อำเภอบัวใหญ่ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครราชสีมา 101 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม โดยพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ มีอยู่บริเวณรอบๆ เมืองออกไป มีการทำนา ทำสวน ปลูกพืชไร่และเลี้ยงสัตว์ โดยมีกลุ่มที่ประกอบพาณิชยกรรมอยู่ในชุมชนเมือง และมีการทำอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาล ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้ มีบทบาทที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของบัวใหญ่เป็นอย่างมาก


การบริหารงาน โดยผู้บริหารของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ มีกรอบนโยบายที่สำคัญ คือ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จารีตประเพณี การกีฬาและ นันทนาการ นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และเทศบาลเมืองบัวใหญ่เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปโครงสร้างและอำนาจหน้าที่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล