ด้านกายภาพ

ด้านกายภาพ


เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ตั้งอยู่  ณ  ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  เป็นอำเภอที่เก่าแก่มากอำเภอหนึ่ง

ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 52  ถนนทางหลวง 202  ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  มีพื้นที่ในเขตเทศบาล 10.626 ตารางกิโลเมตร

       -    ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านน้ำอ้อม บ้านโคกป่าตอง บ้านสวนผัก อบต.บัวใหญ่

       -    ทิศใต้ ติดต่อกับทุ่งนา (บ้านหัวหนอง) อบต.เสมาใหญ่

       -    ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านห้วย บ้านดอนฆ่าเสือ ทุ่งนา อบต.กุดจอก

       -    ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านหนองแวง บ้านหินน้อย ทุ่งนา อบต.หนองแจ้งใหญ่


เขตการปกครอง อำเภอบัวใหญ่ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครราชสีมา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 101 กิโลเมตร โดยเดินทางด้วยเส้นทางสายมิตรภาพไปยังทิศเหนือ และเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอบัวใหญ่ ตรงบริเวณทางแยกสีดา ตามถนนทางหลวงหมายเลข 202 ที่เชื่อมระหว่างประทาย - บัวใหญ่

      -    ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับกิ่งอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

      -    ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

      -    ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับกิ่งอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ไปทางอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

      -    ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ

ด้านการเมือง/การปกครอง

                   เทศบาลเมืองบัวใหญ่ เดิมเป็นสุขาภิบาลตำบลบัวใหญ่ ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาให้ยกฐานะสุขาภิบาลตำบลบัวใหญ่ เป็นเทศบาลตำบลบัวใหญ่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2500 และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลบัวใหญ่  เป็นเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์  2547 นับเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งจำนวน 18 คน

สภาพทางสังคม

         เทศบาลเมืองบัวใหญ่มีชุมชนทั้งสิ้น 24 ชุมชน ดังนี้

ลำดับ
ชื่อชุมชน
รหัสชุมชน
จำนวนประชากรชาย
หญิง
รวม
1.
เมืองทอง
30970001
97
100
197
2.
หนองขาม
30970002
149
185
334
3.
ตะคร้อ
30970003
159
163
322
4.
บ้านจาน
30970004
142
186
328
5.
ปทุมวิไล
30970005
265
305
570
6.
ตลาดน้อย
30970006
320
307
627
7.
โนนสำราญ
30970007
239
281
520
8.
เทพพิทักษ์
30970008
177
189
366
9
ตลาดเช้า
30970009
320
353
673
10.
ตลาดน้อยพัฒนา
30970010
371
352
723
11.
ถนนรถไฟ
30970011
233
254
487
12.
ดอนขุนสนิท
30970012
290
298
588
13.
โนนใบบัว
30970013
447
452
901
14.
หัวหนอง
30970014
296
283
579
15.
ตลาดเก่า
30970015
288
302
590
16.
ป่าช้าไก่สันติรัตน์
30970016
392
464
856
17.
หัวหนองพัฒนา
30970017
358
385
743
18.
หนองม่วง
30970018
264
272
536
19.
บัวใหญ่
30970019
406
446
852
20.
โคกสูงตะวันออก
30970020
277
342
619
21.
โคกสูงเหนือ
30970021
477
533
1,010
22.
ทุ่งสว่าง
30970022
243
266
509
23.
นาเจริญ
30970023
297
337
634
24.
ตระกูลสุข
30970024
103
100
203


ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคม การจราจร

    ถนนภายในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่สภาพค่อนข้างดี และได้มาตรฐานเนื่องจากถนนบางสายเป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใชัสัญจรไป-มา เป็นจำนวนมาก จึงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเกือบทั้งหมด แต่ยังมีสายเป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง จึงจำเป็นจะต้องปรับปรุงให้ทั่วถึง เพราะในปัจจุบันการขยายตัวของเมืองมีอัตราสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้มีการจัดระบบการจราจรให้ได้มาตรฐาน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไป-มา และได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกประการหนึ่ง

    การจราจร ระบบการจราจรในเขตเทศบาลยังมีสภาพคล่อง เนื่องจากปัญหาการใช้รถยังเป็นแบบรถจักรยานยนต์และรถโดยสารเล็กรับส่งผู้โดยสารระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกล้เคยงเข้ามายังสถานีย่อยในเขตเทศบาล ส่วนปัญหาการใช้รถยนต์ยังมีส่วนน้อย

    การจัดระบบการจราจรภายในเขตเทศบาลจึงเป็นแบบติดตั้งไฟเตือนกระพริบตามสี่แยกถนนรอบนอกจุดใจกลางเมือง และมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรที่มีการจราจรแออัด ถนนในเขตเทศบาลมีทั้งหมด 129 สาย

   การจัดการขนส่งมวลชน ในเขตเทศบาลมีสถานีขนส่งเพื่อรับส่งผู้โดยสารไปยังเมืองใกล้เคียง ดังนี้

เส้นทางการเดินรถโดยสารจากอำเภอบัวใหญ่ไปยังอำเภอใกล้เคียง

ลำดับที่
ชื่อเส้นทาง
รายละเอียดเส้นทาง
หมายเหตุ
1.
บัวใหญ่-ชุมพวง
อำเภอบัวใหญ่,อำเภอสีดา
อำเภอประทาย,อำเภอชุมพวง
ผ่านอำเภอสีดาและ
อำเภอประทาย
2.
บัวใหญ่-เดินรถเป็นวงกลม
อำเภอบัวใหญ่,อำเภอสีดา
บ้านหนองแวง,อำเภอบัวลาย
อำเภอบัวใหญ่

3.
บัวใหญ่-โนนแดง
อำเภอบัวใหญ่,บ้านโนนตาเถร
อำเภอโนนแดง

4.
บัวใหญ่-ขอนแก่น
อำเภอบัวใหญ่,อำเภอพล
จ.ขอนแก่น

5.
บัวใหญ่-ชัยภูมิ
อำเภอบัวใหญ่,อำเภอแก้งสนามนาง

6.
บัวใหญ่-บ้านโต้น
อำเภอบัวใหญ่,อำเภอคง
อำเภอบ้านเหลื่อม,บ้านโต้น

7.
บัวใหญ่-นครราชสีมา
อำเภอบัวใหญ่,บ้านตลาดแค
จังหวัดนครราชสีมา


ข้อมูลตลาดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่
  

ตลาดประเภทที่ ๑

ลำดับ 
ชื่อตลาด 
ที่อยู่
ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดเทศบาล) 
ถนนเทศบาล 9
ตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดเทศบาล)
ถนนเทศบาล 10

 

ตลาดประเภทที่ 2

ลำดับ 
ชื่อตลาด 
ที่อยู่
ตลาดบัวขาว (ตลาดเอกชน)
191-192 ถนนรถไฟ 1
ตลาดนัดคลองถม (ตลาดเอกชน) 
ถนนเทศบาล 12
ตลาดนัดรรถไฟ (ตลาดเอกกชน)
ถนนเทศบาล 3

 

การประปา

  1. จำนวนครัวเรือนที่ใช้นำ้ประปามีจำนวน 6,945 ราย

  2. หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา เทศบาลเมืองบัวใหญ่

  3. นำ้ประปามีกำลังผลิตประมาณ2,336,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และนำ้ประปาที่ใช้เฉลี่ยจากมาตรวัดนำ้ประมาณ 2,130,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ไฟฟ้า

   1. จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขตเทศบาล มีจำนวน 6,945 ครัวเรือน

   2. พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 99.00 ของพื้นที่

   3. ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟฟ้าส่องสว่าง) 

 • จำนวนไฟฟ้าสาธารณะขนาด 24 วัตต์ จำนวน 134 ชุด
 • จำนวนไฟฟ้าสาธารณะขนาด 36 วัตต์ จำนวน 1,451 ชุด
 • จำนวนไฟฟ้าสาธารณะขนาด 80 วัตต์ จำนวน 86 ชุด
 • จำนวนไฟฟ้าสาธารณะขนาด 125 วัตต์ จำนวน 165 ชุด
 • จำนวนไฟฟ้าสาธารณะขนาด 250 วัตต์ จำนวน 132 ชุด
 • จำนวนไฟฟ้าสาธารณะขนาด 400 วัตต์ จำนวน 36 ชุด

รวมจำนวนโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 1,994 ชุด

การสื่อสาร

    1. จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 1 แห่ง

    2. ที่ทำการไปรณีย์โทรเลข/ที่ให้บริการด้านไปรณีย์ในพื้นที่ มีจำนวน 1 แห่ง

    3. ระบเสียงไร้สายของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ สามารถกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 24 ชุมชน

    4. หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ มีดังนี้

 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอบัวใหญ่
 • อำเภอบัวใหญ่
 • โรงพยาลบาลบัวใหญ่
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่
 • เทศบาลเมืองบัวใหญ่
 • กู้ภัยบัวใหญ่

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  แหล่งนำ้

   1. หนอง บึง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

 • บึงบัวใหญ่ มีพื้นที่ 175-2-0 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 968,000 ลบ.ม.
 • บึงบัวหลวง มีพื้นที่ 200-0-0 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 1,400,000 ลบ.ม.

   2. คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

 • ลำห้วยลึก
 • ลำห้วยระหัด
 • ลำห้วยกุดตาล
 • ลำห้วยนำ้เค็ม
 • ลำห้วยคลองเสว
 • ลำห้วยโกรกอีฟาน

   3.  แหล่งนำ้ที่สร้างขึ้นในเขตเทศบาล 17 แห่ง

 • สระเพรง พื้นที่ 28-2-75 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 128,800 ลบ.ม.
 • สระหนองแวง พื้นที่ 13-0-0 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 28,960 ลบ.ม.
 • สระโคกสูง พื้นที่ 3-3-0 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 8,800 ลบ.ม.
 • สระหนองพลวง พื้นที่ 21-1-80 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 29,100 ลบ.ม.
 • สระหนองหูลิง พื้นที่ 5-2-50 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 10,300 ลบ.ม.
 • สระแดง(ตลาดน้อย) พื้นที่ 2-2-50 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 7,244 ลบ.ม.
 • สระหนองม่วง พื้นที่ 12-0-75 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 29,940 ลบ.ม.
 • สระหน้าฝาย พื้นที่ 12-3-00 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 21,500 ลบ.ม.
 • สระตะคร้อ พื้นที่ 1-1-0 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 2,902 ลบ.ม.
 • สระโสกสรบุตร พื้นที่ 3-2-0 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 3,140 ลบ.ม.
 • สระดอนขุนสนิท พื้นที่ 1-3-50 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 3,040 ลบ.ม.
 • สระหนองขาม พื้นที่ 3-3-19 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 8,600 ลบ.ม.
 • สระใหญ่ พื้นที่ 10-2-25 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 65,000 ลบ.ม.
 • สระข้างวัดบัวใหญ่ พื้นที่ 1-0-00 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 6,400 ลบ.ม.
 • สระแดงพัสดุกองช่าง พื้นที่ 3-0-00 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 7,540 ลบ.ม.
 • สระหนองแห้ว พื้นที่ 5-1-00 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 45,500 ลบ.ม.
 • สระปู่ตา พื้นที่ 8-1-25 ไร่ ปริมาตรกักเก็บ 14,500 ลบ.ม.