ด้านกายภาพ

ด้านกายภาพ


เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ตั้งอยู่  ณ  ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  เป็นอำเภอที่เก่าแก่มากอำเภอหนึ่ง

ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 52  ถนนทางหลวง 202  ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  มีพื้นที่ในเขตเทศบาล 10.626 ตารางกิโลเมตร

       -    ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านน้ำอ้อม บ้านโคกป่าตอง บ้านสวนผัก อบต.บัวใหญ่

       -    ทิศใต้ ติดต่อกับทุ่งนา (บ้านหัวหนอง) อบต.เสมาใหญ่

       -    ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านห้วย บ้านดอนฆ่าเสือ ทุ่งนา อบต.กุดจอก

       -    ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านหนองแวง บ้านหินน้อย ทุ่งนา อบต.หนองแจ้งใหญ่


เขตการปกครอง อำเภอบัวใหญ่ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครราชสีมา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 101 กิโลเมตร โดยเดินทางด้วยเส้นทางสายมิตรภาพไปยังทิศเหนือ และเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอบัวใหญ่ ตรงบริเวณทางแยกสีดา ตามถนนทางหลวงหมายเลข 202 ที่เชื่อมระหว่างประทาย - บัวใหญ่

      -    ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับกิ่งอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

      -    ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

      -    ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับกิ่งอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ไปทางอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

      -    ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ


ด้านการเมือง/การปกครอง

                   เทศบาลเมืองบัวใหญ่ เดิมเป็นสุขาภิบาลตำบลบัวใหญ่ ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาให้ยกฐานะสุขาภิบาลตำบลบัวใหญ่ เป็นเทศบาลตำบลบัวใหญ่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2500 และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลบัวใหญ่  เป็นเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์  2547 นับเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งจำนวน 18 คน