เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


2.จำนวนประชากร

3.ส่วนที่ 1

4.คำแถลง

5.คำแถลงประมาณการรายรับ

6.คำแถลงประมาณการรายจ่าย

7.ส่วนที่ 2

8.บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน

9.บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน

10.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล

11.รายงานประมาณการรายรับ

12.รายละเอียดประมาณการรายรับ

13.รายงานประมาณการรายจ่าย

14.รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

15.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

16.ส่วนที่ 3 (กิจการประปา)

17.รายละเอียดประมาณการรายรับ (กิจการประปา)

18.รายละเอียดประมาณการรายจ่าย (กิจการประปา)

19.ส่วนที่ 3 (สถานธนานุบาล)

20.รายละเอียดประมาณการรายรับ (สถานธนานุบาล)

21.รายละเอียดประมาณการรายจ่าย (สถานธนานุบาล)