เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2565

รายละเอียดคำแถลง.pdf

รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf

ส่วนที่ 2.pdf

ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf

ส่วนที่ 2 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย.pdf

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ.pdf

รายงานประมาณการรายรับ.pdf

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป.pdf

รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป.pdf

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ.pdf

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ(ประปา).pdf

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา.pdf

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา.pdf

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล.pdf

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ(สถานธนานุบาล).pdf

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล.pdf

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล.pdf