การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองบัวใหญ่.pdf

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ผู้บริหารร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน.pdf

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต.pdf

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

พนักงานข้าราชการร่วมรณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf

ปิดประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น.pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต.pdf

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ๖เดือน.pdf

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf