แผนป้องกันทุจริต

ส่วนที่ 2 แผนป้องกันทุจริต 4 ปี 61-64.xlsx

https://e-plan.nacc.go.th/localOfficeProjectReportDisplay

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย