สมาชิกสภาเทศบาล

สภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่

นายภาคภูมิ  สันติวีระวงศ์
ประธานสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่

นายจักรกฤช  กรเพชรปาณี
รองประธานสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่

นายธวัชชัย  จินตวัฒนกุล
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เขต 1 

นายโอฬาร  เจษฎาจินต์
นายเจษฎา  คุปติพงศ์กุล
นายจักรกฤช  กรเพชรปาณี
นายภาคภูมิ  สันติวีระวงศ์
นางต๋อย  พุทธอารักษ์วงศ์
นายณัฐพล  จินดาอรุณโรจน์

                   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เขต 2                   

นางสหรัตน์  เกียรติบัวใหญ่
นายณัฏฐ์ภัทร  คุ้มบัว
นายธวัชชัย  ตรีวิวัฒน์กุล
นายสราวุธ  นวลพลกรัง
                 

นายธวัชชัย  จินตวัฒนกุล


นางแคทรียา  แย้มเพ็ชร์

                                                    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เขต 3

นางละออ  เกาะด่านกลาง
นายบุญเริง  นวลสีดา
นางบุบผา  สิงหราช
ร.ต.ต.ทวนทอง  คลังอาวุธ
นายชาญชัย  สุวรรณพิทักษ์

นายกรานต์  พานิชอัตรา