หัวหน้าส่วนราชการ

                        หัวหน้าส่วนราชการ


                                                                 นายไพโรจน์   สุคนธสาคร
                                                         ปลัดเทศบาล

                                                   โทรศัพท์ : 081-7603576


                                                   นายวิทยา   เหมือนหมาย
                                                       รอง
ปลัดเทศบาล
                                                   โทรศัพท์ : 081-7908946

       นายสงวนศักดิ์ บุญเรืองศรี
        ผู้อำนวยการกองการศึกษา
        โทรศัพท์ : 081-0739559
          นายจรูญ ตังอำนวย
          ผู้อำนวยการกองช่าง
         โทรศัพท์ : 081-8768369
        นางสาวอรรศราพร  สายนาค    
            ผู้อำนวยการกองคลัง
          โทรศัพท์ : 062-9129898
            นางวิลัยพร กองขุนทด
        ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
           โทรศัพท์ : 081-7897736 

                นางศศิธร อามาตย์ทัศน์
      ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
             โทรศัพท์ : 089-8402847
                  นางปรารภ   กุลนอก
          ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
               โทรศัพท์ : 081-2648325
                    นางสาวประภัสสร เกื้อกูล
                    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
                  โทรศัพท์ : 097-3366650


               นางสาวบุศรินทร์   สื่อกลาง
             ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 081-8383237
                   นายจิระศักดิ์  แก้ววังปา
                รก.ผู้อำนวยการกองการประปา
                  โทรศัพท์ : 081-5485256
                    นายศรีสุนทร   นามสว่าง
                     ผู้จัดการสถานธนานุบาล
   โทรศัพท์ : 084-9826565                นางสำฤทธิ์   ศรีประภาพงศ์
              ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1
                       (บ้านบัวใหญ่)
โทรศัพท์ : 084-9595706
                  นายวรพจน์   บดสันเทียะ
              ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2
                      (สหกรณ์สมทบ)
                  โทรศัพท์ : 081-3898675
                   นายพิทักษ์   พิมพ์ทอง
               ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3
                      (บ้านหนองม่วง)
 โทรศัพท์ : 086-6484568