หัวหน้าส่วนราชการ

                        หัวหน้าส่วนราชการ


                                                                 นายไพโรจน์   สุคนธสาคร
                                                         ปลัดเทศบาล

                                                   โทรศัพท์ : 081-7603576

                                                   นายวิทยา   เหมือนหมาย
                                                       รอง
ปลัดเทศบาล
                                                   โทรศัพท์ : 081-7908946                นายสุธีระ   กุลนอก
            ผู้อำนวยการกองการศึกษา
            โทรศัพท์ : 062-1979289
                นายสมศักดิ์   สุระสังข์
                ผู้อำนวยการกองช่าง
              โทรศัพท์ : 080-1726777
                   นางสาวอรรศราพร  สายนาค    
                      ผู้อำนวยการกองคลัง
                    โทรศัพท์ : 062-9129898


               นางสาวศศิร์ธา  คุ้มกุดขมิ้น
 รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 088-5814639
                   นางปรารภ   กุลนอก
            ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
โทรศัพท์ : 081-2648325
                  นางจารุวรรณ   พันธุ์โอภาส
                    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
          โทรศัพท์ : 091-8322455


               นางสาวบุศรินทร์   สื่อกลาง
             ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 081-8383237
                 นายจิระศักดิ์  แก้ววังปา
             รก.ผู้อำนวยการกองการประปา
             โทรศัพท์ : 081-5485256
                  นายศรีสุนทร   นามสว่าง
                   ผู้จัดการสถานธนานุบาล
        โทรศัพท์ : 084-9826565                นางสำฤทธิ์   ศรีประภาพงศ์
              ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1
                       (บ้านบัวใหญ่)
โทรศัพท์ : 084-9595706
                  นายวรพจน์   บดสันเทียะ
              ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2
                       (สหกรณ์สมทบ)
 โทรศัพท์ : 081-3898675
                   นายพิทักษ์   พิมพ์ทอง
               ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3
                      (บ้านหนองม่วง)
   โทรศัพท์ : 086-6484568