หัวหน้าส่วนราชการ

                        หัวหน้าส่วนราชการ


                                                                 นายไพโรจน์   สุคนธสาคร
                                                         ปลัดเทศบาล

                                                   โทรศัพท์ : 081-7603576


                                                   นายวิทยา   เหมือนหมาย
                                                       รอง
ปลัดเทศบาล
                                                   โทรศัพท์ : 081-7908946         นายยรรยงค์ ชิณวงศ์
     รก. ผู้อำนวยการกองการศึกษา
      โทรศัพท์ :
        นายสมศักดิ์   สุระสังข์
         ผู้อำนวยการกองช่าง
        โทรศัพท์ : 080-1726777
    นางสาวอรรศราพร  สายนาค    
       ผู้อำนวยการกองคลัง
    โทรศัพท์ : 062-9129898
          นางวิลัยพร กองขุนทด
      ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
        โทรศัพท์ : 081-7897736 

               นางศศิธร พิมพ์ชายน้อย
       ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 089-8402847
                   นางปรารภ   กุลนอก
            ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
โทรศัพท์ : 081-2648325
                นางสาวประภัสสร เกื้อกูล
                 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
                  โทรศัพท์ : 


               นางสาวบุศรินทร์   สื่อกลาง
             ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 081-8383237
                 นายจิระศักดิ์  แก้ววังปา
             รก.ผู้อำนวยการกองการประปา
             โทรศัพท์ : 081-5485256
                  นายศรีสุนทร   นามสว่าง
                   ผู้จัดการสถานธนานุบาล
        โทรศัพท์ : 084-9826565                นางสำฤทธิ์   ศรีประภาพงศ์
              ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1
                       (บ้านบัวใหญ่)
โทรศัพท์ : 084-9595706
                  นายวรพจน์   บดสันเทียะ
              ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2
                       (สหกรณ์สมทบ)
 โทรศัพท์ : 081-3898675
                   นายพิทักษ์   พิมพ์ทอง
               ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3
                      (บ้านหนองม่วง)
   โทรศัพท์ : 086-6484568