นายกเทศมนตรีและคณะ

                                       


นางสุเนตร  ศิลปชัยเดช
นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

นายสิทธิโชค  ลิ้มสุวัฒน์
รองนายกเทศมนตรี

นายอำนวย  ปราณีตพลกรัง
รองนายกเทศมนตรี
นางบุญเตือน  มูลทรา
รองนายกเทศมนตรี

นางสาวเพลินพิศ  ดีโสภามาตร
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายประสิทธิ์  ตั้งสันติถาวร
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางคมคาย  ภิญโญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี