หัวหน้าส่วนราชการ

                        หัวหน้าส่วนราชการ

                                                                 นายไพโรจน์   สุคนธสาคร
                                                         ปลัดเทศบาล

                                                   นายวิทยา   เหมือนหมาย
                                                       รอง
ปลัดเทศบาล

                นายสุธีระ   กุลนอก
            ผู้อำนวยการกองการศึกษา
                นายสมศักดิ์   สุระสังข์
                ผู้อำนวยการกองช่าง
                   นางลัดดา  ไตรยศ    
         รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

                 นางพวงเพรช   ภาสุรวณิช
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                   นางปรารภ   กุลนอก
            ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
                  นางจารุวรรณ   พันธุ์โอภาส
                    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

               นางสาวบุศรินทร์   สื่อกลาง
             ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
                   นายจรูญ   ตังอำนวย
               รก.ผู้อำนวยการกองการประปา
                  นายศรีสุนทร   นามสว่าง
                   ผู้จัดการสถานธนานุบาล
                นางสำฤทธิ์   ศรีประภาพงศ์
              ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1
                       (บ้านบัวใหญ่)
                  นายวรพจน์   บดสันเทียะ
              ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2
                       (สหกรณ์สมทบ)
                   นายพิทักษ์   พิมพ์ทอง
               ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3
                      (บ้านหนองม่วง)