หัวหน้าส่วนราชการ

                        หัวหน้าส่วนราชการ


                                                                 นายไพโรจน์   สุคนธสาคร
                                                         ปลัดเทศบาล

                                                   โทรศัพท์ : 081-7603576


                                                   นายวิทยา   เหมือนหมาย
                                                       รอง
ปลัดเทศบาล
                                                   โทรศัพท์ : 081-7908946

     นายสงวนศักดิ์ บุญเรืองศรี
      ผู้อำนวยการกองการศึกษา
      โทรศัพท์ : 081-0739559
         นายจรูญ ตังอำนวย
        ผู้อำนวยการกองช่าง
      โทรศัพท์ : 081-8768369
     นางสาวอรรศราพร  สายนาค
        ผู้อำนวยการกองคลัง
      โทรศัพท์ : 062-9129898
        นางวิลัยพร กองขุนทด
     ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
       โทรศัพท์ : 081-7897736
               นางศศิธร อามาตย์ทัศน์
   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
              โทรศัพท์ : 089-8402847
               นายยุทธนา ศรีประภาพงศ์
  รก.ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
               โทรศัพท์ : 081-7607758
              นางสาวประภัสสร เกื้อกูล
              หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
             โทรศัพท์ : 097-3366650             นางสาวบุศรินทร์   สื่อกลาง
           ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
              โทรศัพท์ : 081-8383237
                 นายจรูญ ตังอำนวย
             รก.ผู้อำนวยการกองการประปา
               โทรศัพท์ : 081-8768369
               นายพงษ์ศักดิ์  ทุมมาตัน
                ผู้จัดการสถานธนานุบาล
  โทรศัพท์ : 089-2757619


                ดร.ศิริญญา ภิญโญ
           ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1
                    (บ้านบัวใหญ่)
             โทรศัพท์ : 090-2455950
               นายวรพจน์   บดสันเทียะ
           ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2
                   (สหกรณ์สมทบ)
              โทรศัพท์ : 081-3898675
                นายพิทักษ์   พิมพ์ทอง
           ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3
                   (บ้านหนองม่วง)
โทรศัพท์ : 086-6484568