News

อธิบดี สถ. กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้แจ้งไปยัง อปท.ทั่วประเทศ ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการประสานการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยย้ำถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 ว่า อปท.ทุกแห่งจะต้องดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ตามข้อสั่งการของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อรับมือสถานการณ์ภัยแล้งให้ทันท่วงที ทั้งด้านการเตรียมการก่อนเกิดภัย การดำเนินการขณะเกิดภัย การดำเนินการหลังเกิดภัย และการรายงานผลการดำเนินงาน สำหรับการเตรียมการก่อนเกิดภัยนั้น อปท.จะต้องสำรวจและจัดทำบัญชีข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลแหล่งภาชนะเก็บกักน้ำและข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำ เช่น รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ดับเพลิง เครื่องมือดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ ทั้งของ อปท. ส่วนราชการและเอกชนในพื้นที่ ไปจนถึงติดตามสภาพอากาศ น้ำฝน ระดับน้ำในแม่น้ำ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ หรือระดับน้ำทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีแนวโน้มว่าจะประสบภัยแล้ง ให้จัดตั้งศูนย์เตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อเตรียมความพร้อม ไปจนถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

Related Posts: