News

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ๑๐ และถนนเทศบาล ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Related Posts: