News

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนซอยข้าง บ.ข.ส. บัวใหญ่ เชื่อมกับถนนเทศบาล ๑๒ พร้อมเสาไฟฟ้าส่องสว่าง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Related Posts: