Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ..2565 อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบัวใหญ่

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง การรับ-จ่ายเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ที่ 1/2564

ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ที่ 1/2564 เรื่อง ประกาศใช้แผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวปร

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2565

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 อ่านต่อ