Standard Post with Image

คำสั่งอำเภอบัวใหญ่

1.คำสั่งอำเภอบัวใหญ่ ที่381/2564 เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 2. คำสั่งอำเภอบัวใหญ่ ที่382/2564 เรื่อง ตั้งจุดตรวจทางเข้าออกหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุโซนร้อน“ไลออนร็อก”" ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 08 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการนำร่องเร่งด่วน 10 จังหวัดโครงการยื้อแย่งชีวิตมนุษย์กลับคืน

ประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการนำร่องเร่งด่วน 10 จังหวัดโครงการยื้อแย่งชีวิตมนุษย์กลับคืนภายใต้โครงการ รักเหนือรัก ในระดับศีล5 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 อ่านต่อ
Standard Post with Image

คำสั่งอำเภอบัวใหญ่

1.คำสั่งอำเภอบัวใหญ่ ที่ 376/2564 เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด บ้านโนนพลวง หมู่ที่ 2 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 2.คำสั่งอำเภอบัวใหญ่ เรื่อง ตั้งจุดตรวจทางเข้าออกหมู่บ้าน เพื่อป้องกัน และ อ่านต่อ
Standard Post with Image

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนห้ามผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่ายสินค้า อ่านต่อ
Standard Post with Image

การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

อ่านต่อ
Standard Post with Image

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 9784/2564

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 9784/2564 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่4) อ่านต่อ
Standard Post with Image

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 33) อ่านต่อ
Standard Post with Image

คำสั่งอำเภอบัวใหญ่

1.คำสั่งอำเภอบัวใหญ่ ที่ 353/2564 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 2.คำสั่งอำเภอบัวใหญ่ ที่ 354/2564 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 3.คำสั่งอำเภอบัวใหญ่ ที่ 355/2564 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 4.คำสั่งอำเภอบัวใหญ่ ที่ 356/2564 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 อ่านต่อ