วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

" พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งการเกษตร  ปลอดเอดส์และยาเสพติด

                   มีสำนึกทางจริยธรรม  ก้าวนำประชาธิปไตย "