ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ตั้งอยู่ ณ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา เป็นอำเภอเก่าแก่มากอำเภอหนึ่ง เทศบาลเมืองบัวใหญ่ เดิมเป็นสุขาภิบาลตำบลบัวใหญ่ ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาให้ยกฐานะสุขาภิบาล ตำบลบัวใหญ่ เป็นเทศบาลตำบลบัวใหญ่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2500 และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก เทศบาลตำบลบัวใหญ่ เป็นเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์2547 นับเป็นการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งจำนวน 18 คน