กฎหมาย ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนฯพระราชบัญญัติสัญชาติหนังสือรับรองการเกิด

งานทะเบียนกระดานข่าวงานเลือกตั้ง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์    กลุ่มบุคคลที่ต้องทำบัตร ตาม พ.ร.บ.บัตรฯ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2554

1. อายุ 7 ปีบริบรูณ์ ถึงก่อนครบ 15 ปีบริบรูณ์  (เกิดตั้งแต่  9 ก.ค. 2539 - 9 ก.ค. 2547  ต้องขอมีบัตรภายใน 1 ปี)
2. อายุครบ 7 ปีบริบรูณ์ (เกิดตั้งแต่ 10 ก.ค. 2547 เป็นต้นไป) ต้องขอมีบัตรภายใน 60 วัน
3. อายุ 15 ปีบริบรูณ์ ก่อน พ.ร.บ.(ฉบับที่ 3) ใช้บังคับ (เกิดก่อน 9 ก.ค.2539) ต้องขอมีบัตรภายใน 60 วัน
4. การยื่นขอมีบัตรให้เป็นหน้าที่ของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก

 


ต้อนรับดุจญาติมิตร  จิตใจพร้อมบริการ  ระบบงานทันใจ
C  i  v  i  l      R  e  g  i  s  t  r  a  t  i  o  n      S  e  c  t  i  o  n

ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน
Registration Standard Office

    facebook
 

เกี่ยวกับประวัติ
ประวัติอำเภอบัวใหญ่
ประวัติเทศบาลเมืองบัวใหญ่
ประวัติทะเบียนบ้าน
ประวัติทะเบียนบัตรฯ
สำนักทะเบียน
การบริหารสำนักทะเบียน
โครงสร้างสำนักทะเบียน
วิธีการขอรับบริการทะเบียนและบัตร
ทำเนียบ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบปลัดฯ

ดาวน์โหลดฟรี

หนังสือมอบอำนาจ
แบบคำร้องขอมีบัตรฯ
คำร้องขอคัดรับรองรายการบุคคล
คำร้องขอคัดรับรองสำเนารายการบัตร
ยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตฯ
แบบฟอร์มแจ้งเหตุฯ ส.ส.28
แบบฟอร์มแจ้งเหตุฯ ส.ถ./ผ.ถ.31
แผนที่ชุมชนเทศบาล
แผนที่เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ
เกี่ยวกับเทศบาล
เทศบาลเมืองบัวใหญ่
ทฤษฎีการบริหารงาน
โครงสร้างเทศบาล

 เพลงสากล 1970 + 

 

 

Website counter
งานทะเบียนและบัตร

 

  

 


 

Privacy Policy

Copy rights(c) by civil registration section buayai municipality, All rights reserved, update 6/01/2558
<< monitor 1280x1024 pixels > < mail:  tabien3097buayai@gmail.com >>